fbpx

Mūsu Montesori skolā mācību process noris nedaudz savādāk, kā klasiskā skolā ierasts. Bērni izglītības saturu apgūst gan klasē, gan dodoties uz muzejiem, ekskursijās, izzinošos pārgājienos. Kā jau Montesori sākumskolā, mēs vadāmies pēc Marijas Montessori izstrādātās pedagoģijas, strādājot ciešā sadarbībā ar Skola 2030 mācību programmu. 

JAUKTAS KLASES

Mūsu bērni mācās jaukta vecuma grupās, aptverot divus 3-gadu ciklus: 1.-3. klase un 4.-6. klase. 

MĀCĪBU ILGUMS

Skola ir atvērta no plkst. 8:00 līz 16:00. Mācību darbs noris no 8:45 līdz 15:00, ar pusdienlaiku ap plkst. 12:00.

MĀCĪBU PROCESS

Mācību satura apguve ir plānota klātienes darbā skolā. Ja nepieciešams, tiek izstrādāts individuāls mācību plāns un meklēti risinājumi tā īstenošanai. Ikdienas mācību procesā skolēni strādā individuāli vai nelielās grupās un aktīvi iesaistās mācību procesā atbilstoši mācību programmai, savām vajadzībām un ritmam. 

SAKĀRTOTA VIDE

Skolas vide ir sakārtota, tīra un estētiska. Pie mums skolēni un skolotāji kopīgi rūpējas par to, lai vide būtu kārtīga un sakopta, bērnos ieaudzinot atbildību un rūpes par apkārtējo vidi. 

Mūsu Montesori skolā bērniem ir pieejama privātā bibliotēka. Tepat blakus skolai atrodas arī Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēka "Avots", tādējādi bērniem ir viegla piekļuve drukātajiem informācijas avotiem. Papildus tam, skolā ir nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums informācijas meklēšanai internetā, kas noris ciešā sadarbībā ar skolotājiem. 

IKDIENAS SKOLOTĀJI

Lai nodrošinātu mācību procesu, ikdienā ar skolēniem darbojas 2 sākumskolas pedagogi, kuri aptver arī mūzikas un dizaina un tehnoloģiju priekšmetus. Papildus skolā ierodas angļu valodas, vācu valodas, datorzinību un sporta skolotāji. 

DARBS MUZEJOS

Ierasta mūsu mācību procesa sastāvdaļa ir darbs ārpus skolas telpām - pārgājieni, ekskursijas, darbs muzejos. To laikā bērni pilnveido prasmes un iemaņas reālajai dzīvei. 

JAUKTAS KLASES

Mūsu bērni mācās jaukta vecuma grupās, aptverot divus 3-gadu ciklus: 1.-3.klase un 4.-6. klase.

MĀCĪBU ILGUMS

Skola ir atvērta no plkst. 8:00 līdz 16:00. Mācību darbs noris no 8:45 līdz 15:00, ar pusdienlaiku ap plkst.12:00

IKDIENAS SKOLOTĀJI

Lai nodrošinātu mācību procesu, ikdienā ar skolēniem darbojas 2 sākumskolas pedagogi.

Citi skolotāji

Skolā papildus ierodas mūzikas, svešvalodu, sporta, datorzinību un dizaina un tehnoloģiju skolotāji.

MĀCĪBU PROCESS

Mācību satura apguve ir plānota klātienes darbā skolā. Ja nepieciešams, tiek izstrādāts individuāls mācību plāns, meklēti risinājumi tā īstenošanai.

DARBA ORGANIZĀCIJA

Ikdienas mācību procesā skolēni strādā individuāli vai nelielās grupās un aktīvi iesaistās mācību procesā atbilstoši savām mācību vajadzībām un ritmam.

Darbs muzejos

Ierasta mūsu mācību procesa sastāvdaļa ir darbs ārpus skolas telpām – pārgājieni, ekskursijas, darbs muzejos. To laikā bērni pilnveido prasmes un iemaņas reālajai dzīvei.

SAKĀRTOTA VIDE

Skolas vide ir sakārtota, tīra un estētiska. Pie mums skolēni un skolotāji kopīgi rūpējas par to, lai vide būtu kārtīga un sakopta, bērnos ieaudzinot atbildību un rūpes par apkārtējo vidi.